Odszkodowania i zadośćuczynienia

ręka z pieniędzmi Prowadzone przez nas sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie są to sprawy, gdzie źródło roszczeń stanowią m.in.: różnego rodzaju wypadki, w tym: komunikacyjne; śmierć bliskiej osoby; szkody na zdrowiu oraz szkody majątkowe. Prowadzimy również sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z innych tytułów, takich jak np.: wszelkie delikty, dobra osobiste czy umowy, kontrakty, itp. W zależności od tego, czy szkoda jest materialna, czy niematerialna, występujemy o odszkodowanie, domagamy się zadośćuczynienia, bądź dochodzimy obu form rekompensaty.

 

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie – na czym polega różnica?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli rekompensata mająca na celu naprawienie skutków zdarzenia, które doprowadziło do jakiejś straty, rozróżniamy z uwagi na charakter szkody. Zasadniczą różnicą pomiędzy odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem jest zastosowanie, jakie mają oba świadczenia. Odszkodowanie jest rekompensatą za szkodę materialną o charakterze wymiernym i dającym się wyliczyć. Zadośćuczynienie ma natomiast zastosowanie do szkód niematerialnych, traktowanych w charakterze doznanej krzywdy.

W przypadku odszkodowania, którego wysokość nie może być wyższa od doznanej szkody, jako dowód poniesionych strat przedstawia się m.in. rachunki i faktury potwierdzające wydatki na konkretny cel, np.: leczenie czy rehabilitację. Naprawienie szkody obejmuje w tej sytuacji zarówno wartość poniesionych szkód, jak i korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Jeśli zaś chodzi o zadośćuczynienie mające zastosowanie do szkód niematerialnych, ma ono na celu rekompensatę za doznaną krzywdę, czyli cierpienie fizyczne i psychiczne wynikające np. z traumy doznanej w wyniku wypadku lub straty bliskiej osoby. O zadośćuczynieniu stanowiącym pieniężne wyrównanie krzywdy może być mowa jedynie w przypadku szkody na osobie.